گروه ادبیات راهنمایی

آزمون تشخیصی سال سوم راهنمایی

í    . کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

1) در بیت « از ظلمت خود رهاییم ده     با نور خود آشناییم ده » آرایه ی ادبی تضاد وجود دارد.

2) در عبارت « همه را چشم امید به درگاه تو باز است و دست نیاز به رحمت تو دراز » آرایه ی ادبی سجع وجود دارد.

3) در مصراع « دارم به سر همیشه هوای هوای توس » آرایه ی تشبیه وجود دارد.

4) در مصراع « پس ای محمد صعود کن ! صعود کن تا سدرة المنتهی ! » آرایه ادبی تلمیح وجود دارد.

2. کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

1) خلیل : دوست خالص /  هجران : دوری

2) صانع : آفریننده  /  صواب : مزد و پاداش

3) نوا : ناله /  طبع : سرشت

4) مشک : بوی خوش  /  مسلّم : قطعی

3. زمان حال فعل جمله ی « علی شما را در کتابخانه دید . » کدام است؟

1) دیده شد

2) می بیند

3) خواهد دید

4) می ببینی

4. در کدام گزینه به آرایه ی ادبی موجود در بیت به طور صحیح اشاره نشده است؟

1) ابلهی دید اشتری به چرا

گفت همه نقشت کژ است چرا

( جناس )

2) ز دریای خرد گوهر توان جست

که دریایی بدان پهناوری نیست

( تشبیه )

3) یوسف آخر زمان آید به دوران غم مخور

کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور

( امثال الحکم )

4) ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

بنگر که از کجا به کجا می فرستمت

( جناس )

5. فعل کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟

1) گیری همه را به چابکی یاد

2) پیر گفتا که چه عزّت زین به

3) عزّت از خواری نشناخته ای

4) هر قدم دانه ی شکری می کاشت

6*. کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

1) کلمه ی « دانشمند » یک اسم غیر ساده و کلمه ی « دانش » یک اسم ساده است.

2) کلمه ی « هور » به معنای خوبان زیبا روی بهشتی و « حیات » به معنی زندگی است.

3) کلمات « سیمین و ننشین » صفت نسبی و کلمات « رقصان و کوهان » اسم مشتق است.

4) کلمات « روش و آتشناک » اسم مشتق و کلمات « بیابان و خرسند » اسم ساده هستند.

7.* کدام یک از گزینه های زیر با بقیه متفاوت است؟ ( از نظر ترکیب اضافی یا وصفی )

1) اخلاق رایانه ای

2) حریم قانون

3) لوح سیمین

4) سرای زرنگار

8. املای کدام گزینه با توجه به معنی آن صحیح است؟

1) تأمّل کردن : اندیشیدن / صبا : باد خنک ...

2) تحریم : ناروا کردن / مهاربه : با هم جنگیدن

3) هلاوت : شیرینی / آزرم : حیا

4) معمور : آباد شده / قدر : حیله و نیرنگ

9. در کدام گزینه به آرایه ادبی موجود در بیت به طور صحیح اشاره نشده است؟

1) سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را

اجتماع دوستان یک دلم آمد پدید

( تشبیه )

2) سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند

همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

( جناس )

3) خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

باد خنک از جانب خوارزم وزان است

( تکرار )

4) آب شد برف زرد کوه سفید

تکّه یخ ها به گریه افتادند

( تشبیه )

10. کدام یک از جمع و مفرد های زیر درست است؟

1) حاکم مفرد حکما

2) نقص مفرد نواقص

3) تمثال مفرد تماثیل

4) لطیفه مفرد الطاف

11.* املای کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

1) عَلَم : درد و رنج / تعب : رنج

2) خُرد : کوچک و ریز / اثاث : وسایل خانه

3) حور العظیم  / خوار : پست

4) رئفت : مهربانی / آرا : عقیده ها

*12. زمان فعل در کدام گزینه به طور صحیح اشاره نشده است؟

1) بوده ام / ماضی نقلی

2) خواندند / ماضی ساده

3) بگوید / ماضی التزامی

4) می بارید / مضارع اخباری

13*. من کیستم؟          « از معروف ترین شاعران عهد انقلاب مشروطیّت و مؤسّس روزنامه ی معروف « نسیم شمال » می باشم. اشعار طنز آمیز و انتقادی من در دوران مشروطیّت هواخواهان بسیاری داشت. »

1) قائم مقام فراهانی

2) فدایی مازندرانی

3) ایرج میرزا

4) سید اشرف الدّین حسینی

14. کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

1) اگر نویسنده شرح حال خود را بنویسد ، به این نوشته « بیوگرافی » می گویند.

2) معمولا تعداد ابیات قصیده از پانزده بیت بیشتر است.

3) سعی کنیم با چشم بخوانیم نه با لب ها

4) خالص و ناب را با هم « مترادف » می گویند.

15. املای کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

1) مردم دین باور و انقلابی ایران به پیشوایی بنیان گزار فرزانه ی انقلاب اسلامی هدف خود را به جهانیان اعلام کردند.

2) قالب خانه های ایران یک طبقه است. پوشش سقف همه ی بناها به شکل گنبد است.

3) هزاران عشق و محبّت در من ایجاد کرده است که با هیچ زیبایی و هزاران رجحان دیگر قابل معاوضه و معامله نیست.

4) بر دو سوی خیابان درختان چنار غرص شده است و حوض های متناسب در آن ساخته شده است.

16*. مفهوم عبارت « داننده ی آشکار و نهان است » از کدام گزینه دریافت می شود؟

1) ای کار گشای هرچه هستند / نام تو کلید هر چه بستند

2) هم قصه ی نانموده دانی  /  هم قصه ی نا نوشته خوانی

3) از ظلمت خود رهاییم ده / با نور خود آشناییم ده

4) خدایا جهان پادشاهی تو راست / ز ما خدمت آید خدایی تو راست

17. در همه ی گزینه ها اسم های مشتق به کار رفته است به جز گزینه ی...

1) کارگاه ، آتشین ، سپیده

2) کوشش، کشتیبان ، خردمند

3) خانه ، افسون گر ، ننگین

4) نوازش ، پوشش ، لبه

18. در کدام یک از گزینه ها آرایه ی ادبی تشخیص وجود ندارد؟

1) سرانجام چهره ی قدس ، درخشان و رخساره ی فلسطین پرفروغ و تابان می شود.

2) نقّاش چیره دست طبیعت به ترکیب رنگ ها نور پاشیده است.

3) یک گل وحشی در عمق درّه ای از دل سنگ سر برآورده است ...  .

4)شاخه های جوان بی برگی که زیر بار سنگین برف کمر خم کرده اند ،تماشایی است.

19. در کدام یک از گزینه ها آرایه ادبی مورد نظر به طور صحیح اشاره نشده است؟

1) عروس جهان است ملک اراک / که سرتاسرش مشک بیز است خاک ( جناس )

2) صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند    /     بر اثر صبر نوبت ظفر آید. ( ارسال المثل )

3) خوشا مرز ایران عنبر نسیم /  که خاکش گرامی تر از زر و سیم ( جناس )

4) یوسف آخر زمان آید به دوران غم مخور   /  کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور ( تضمین )

20. « شِعار کردن » :

1) فریاد زدن

2) توهین کردن

3) ناله کردن

4) پیشه کردن

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 9:24  توسط جواد ذبیح نژاد عربی   |