گروه ادبیات راهنمایی

 

 

سوال  تستي و تشريحي  پايه ي سوم راهنمایی

                           

"هما نا با یاد خدا دلها آرام می گیرد"

 

1-  اثر « سعدی ، سعدالدین وراوینی ، خواجه نصیر توسی ، نظامی » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

- بهارستان ، سعدی نامه ، مخزن الاسرار ، هفت پیکر                               - گلستان ، مرزبان نامه ، تاریخ جهان گشا ، اسکندر نامه

- گلستان ، مرزبان نامه،  اخلاق ناصری ، مخزن الاسرار                           - گلستان ، اخلاق ناصری ، مرزبان نامه ، مخزن الاسرار

2- کدام یک از مصدر های زیر در ساخت دوم شخص جمع مضارع اخباری و سوم شخص مفرد ماضی استمراری به یک شکل ساخته می شود ؟

-   خوردن                                    -  رسیدن                                           -  یافتن                                   -   کاستن

3- در کدام گزینه غلط املایی بیش تری دیده می شود ؟

- معیشت ، محاورت ، خوض نمود ن، متقدّم ، غریب هفت سال        - سرّ غیب  ، حرس و هوس  ، موصم پیری ، طرّار ، جزع و ناله

- قانع بودن ، کم خصمی ، می گریزد ، مسلحت ، زهره                 - طئن کند ، مداخلت ، تحمت زدن ، اصتراق سمع ، صومعه

4- کدام یک از ترکیب ها ی زیر با بقیه فرق دارد ؟

-بخرد هوشیار                         -مرغ جان                                    - عید می کشان                                  -آب حیات

5- ساخت کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است ؟

- سوزش ، بهاران                        - کرنش ، جانان                            - دانش ، آبادان                          - کاهش ،کوهان                    

6- کدام یک از نمونه های ادبیات تعلیمی نیست؟

- کلیله و دمنه                       - مثنوی معنوی                                     - شاهنامه                                 - بوستان

7-  درکدام گزینه واژه ی غیر ساده ( مشتق )  وجود دارد ؟

- روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست                                    واندر طلب طعمه پر و بال  بیاراست

- تو را توش هنر می باید اندوخت                                            حدیث زندگی می باید آموخت

- مرا در دام ها بسیار بستند                                                    ز بالم کودکان پر ها شکستند 

- بر درختی شکوفه ای خندید                                                 در کتابی بهار معنی شد

8- معنی "چو" درکدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

- چو بیراه گردی به راه آورد                                             - چو دانا شوی زود والا شوی

- چو دیبای هفت رنگ گردد زمین                                     - چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

9- بیت   «  قدروقت ار نشناسد دل وکاری نکند         بس خجالت که از این حاصل ایام بریم »  برچه مفهومی تاکیددارد؟

-  کار وکوشش                    - آینده نگری                      -      بی ثمری عمر                     - بهره گیری از وقت

10-  درکدام گزینه غلط املا یی وجود دارد؟

- خرد وفراست                            -  تدائی صحنه ی کربلا                            -   قوس قزح                                -   مدح وثنا

11- در بیت زیر چه آرایه ای به کاررفته است؟

                                 شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان                              « خوش بود گرمحک تجربه به آید به میان  »

- جناس                           - تشبیه                               - تلمیح                             -تضمین

12- در بیت  «درآسمان سینه ی من ابر بغض خفت      صحرای دل بهانه ی باران گرفته است »  چه آرایه ای به کارنرفته است ؟

- تشبیه                                             -  تشخیص                                   -    مراعات نظیر                              - جناس 

              

13 - در کدام گزینه به آرایه ی ادبی موجود در بیت به طور صحیح اشاره نشده است؟

- ابلهی دید اشتری به چرا

گفت همه نقشت کژ است چرا

( جناس )

-  ز دریای خرد گوهر توان جست

که دریایی بدان پهناوری نیست

( تشبیه )

-  یوسف گم  گشته بازآید به کنعان غم مخور

کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور

( امثال الحکم )

-  آن کس است اهل بشارت که اشارت داند  

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست

( جناس )

 

14 - با توجه به بیت های رو به رو  به سوالات زیر پاسخ دهید :  

- خسته نفس می زند                              اسب نجیب سحر  

 - یال پریشان او                                   دست نسیم سحر     

 - بدان جای سیمرغ را لانه بود                                             که آن خانه از خلق بیگانه بود

 - جو فرزند را دید مویش سفید                                             بشد از جهان یکسره ناامید

- دورگردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت                             دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

 - حافظا از کنج فقر و خلوت شب های تار                                تا بود  وردت دعا و درس قرآن غم مخور

- جون که منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید                     جون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

- ای نام تو بهترین سرآغاز                                                     بی نام تو نامه کی کنم باز

الف ) نقش کلماتی که خط کشیده شده را بنویسید :

      ب ) آرایه ی ادبی بیت 2 ، 5   ، 7  و 8  را بیابید .  به اختصار توضیح دهید .

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 10:0  توسط جواد ذبیح نژاد عربی   |